CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. PARTS i ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ:

D'una part, el proveïdor dels productes, BLUE MOBILITY & HEALTHCARE SERVICES, S.L.. (d'ara endavant també el prestador), amb domicili social en Plaça Tetuan, 30, 08010 Barcelona, (Barcelona), N.I.F. B08267122 , i e-mail: lopd@sagales.com, sent titular del lloc web www.ambulanciaslafuente.com exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.

I d'una altra, l'Usuari – Client (d'ara endavant l'Usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

TOTS DOS ACCEPTEN el present document, i comporta que l'usuari:

a. Ha llegit, entén i comprèn l'aquí exposat.

b. Que és una persona major d'edat i amb capacitat suficient per contractar.

c. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

d. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.

El prestador posa a la disposició d'aquests l'adreça d'e-mail lopd@sagales.com perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb la finalitat de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.

BLUE MOBILITY & HEALTHCARE SERVICES, S.L. no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o de qualsevol dany que resultés d'una fallada de còpia de seguretat per part de l'Usuari de les dades contingudes en els productes adquirits tals com a targetes de memòria.

BLUE MOBILITY & HEALTHCARE SERVICES, S.L no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d'una utilització inadequada dels productes a la venda a la web. La responsabilitat civil del prestador pels productes subministrats queda limitada a l'import dels mateixos, l'usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a BLUE MOBILITY & HEALTHCARE SERVICES, S.L per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels productes adquirits a la web www.ambulanciaslafuente.com així com possibles fallades, lentitud d'accés o errors en l'accés a la web, incloent-se pèrdues de dades o un altre tipus d'informació que pogués existir en l'ordinador o xarxa de l'usuari que accedeixi a la web.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Àmbit d’aplicació:

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra-venda nascuda entre el prestador i l'usuari al moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s'aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda. La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d'un producte concret.

2.2 Territori d’aplicació:

La tenda virtual de www.ambulanciaslafuente.com està activa per tot el món.

2.3 Capacitat per contractar:

Per poder realitzar una comanda haurà de poder demostrar , si s'escau , tenir capacitat legal per contractar.

2.4 Acceptació del client:

La validació d'una comanda a través de la web www.ambulanciaslafuente.com es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l'acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles a la web http://ibiza.sagales.com/ o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-la a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació:

BLUE MOBILITY & HEALTHCARE SERVICES, S.L es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s’introdueixin una vegada realitzat una comanda, s'aplicaran les condicions vigents en la data en la qual es va efectuar aquesta comanda.

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN LA WEB www.ambulanciaslafuente.com:

3.1 Publicació de preus:

De forma excepcional els preus dels productes mostrats a la nostra web poden ser especificats de forma errònia i mostrar un preu inferior al corresponent. Quan succeeixi això, i si nosaltres hem confirmat la seva comanda, contactarem immediatament amb vostè, amb la finalitat d'emetre una nova confirmació de comanda amb el preu correcte. En el supòsit que el preu que correspongui sigui superior, Vostè podrà cancel·lar la seva comanda i li reemborsarem qualsevol quantitat que ja hagués satisfet.

3.2 Informació de productes:

La informació que figura en la nostra publicitat, fullets, altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada pels nostres agents o empleats constitueix una invitació a fer un tracte. Aquesta informació no constitueix una oferta de subministrar cap producte per la nostra banda.

Els continguts de www.ambulanciaslafuente.com estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. A causa d'això, és possible que els continguts puguin mostrar, en ocasions excepcionals, informació de caràcter provisional sobre alguns productes. En cas que la informació subministrada no es correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda.

3.3 Frau:

Si BLUE MOBILITY & HEALTHCARE SERVICES, S.L sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

4. PROCEDIMENT DE COMPRA:

Si us plau, revisi els controls de spam i de correu no desitjat de la seva safata d'entrada del correu electrònic i verifiqui sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà a l'usuari, una vegada finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del producte comprat.

Si hi hagués qualsevol tipus d'error en l'adreça indicada o en qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho immediatament a l'adreça d'e-mail que apareixerà a la web per procedir a l'esmena d'aquest error.

Davant qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d'Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten a la web www.ambulanciaslafuente.com i pot obtenir més informació sobre la seva compra escrivint al correu mk@sagales.com

BLUE MOBILITY & HEALTHCARE SERVICES, S.L. posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

5. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

Tots els preus exposats en la tenda www.ambulanciaslafuente.com inclouen l'IVA vigent al moment de la compra. Tots els preus que consten a la web són vàlids excepte error tipogràfic o fi d'existències i en tot cas s'expressaran en la moneda Euro (€).

6. REINTEGRAMENTS: 

Reemborsament per devolució: Per al cas de devolució o anul·lació del servei dins el marc de les condicions de compra particular de cada servei, el reemborsament dels imports pagats s'efectuarà a través de la seva targeta de crèdit .

El consumidor té la facultat de desistir del viatge contractat en qualsevol moment abans de la sortida.

1. En el cas dels bitllets de línies regulars comercialitzats per Viatges Plus, els usuaris que hagin adquirit un bitllet podran anul·lar-lo amb una antelació mínima de dues hores respecte a l'hora de sortida del vehicle corresponent, tot abonant un percentatge en concepte de penalització si la desestimació es produeix:

a) amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores abans de l'hora de sortida del vehicle, Viatges Plus retornarà a l'usuari la quantitat corresponent al 90 % de l'import del bitllet.

b) amb posterioritat al termini assenyalat a l'apartat a), però amb una antelació mínima de dues hores a la sortida del vehicle, Viatges Plus retornarà a l'usuari la quantitat corresponent al 70 % de l'import del bitllet.

c) El consumidor no haurà d’abonar cap percentatge en concepte de penalització si la desestimació té lloc per causa de força major. A aquests efectes, es considerarà causa de força major la mort, l’accident o malaltia greu del consumidor o d’alguna de les persones amb qui convisqui o qualsevol supòsit anàleg que li impedeixi participar en el viatge.

Quan la desestimació es produeix amb una antelació inferior a 2 hores, no hi haurà dret a cap reemborsament. En el cas de bitllets d’anada i tornada, l’antelació en la desestimació es tindrà en consideració respecte a la data i hora de l’anada, en cap cas es tindrà en consideració de la data i hora de tornada.

2. En el cas dels viatges combinats, si aquesta desestimació es produeix dins dels 15 dies anteriors a la sortida del viatge, l'usuari haurà d’abonar una penalització en funció del temps que falti per a la sortida, que serà de:

a) El 5 % del preu del viatge, si es produeix amb una antelació de més de 10 dies i menys de 15.

b) El 15 % del preu del viatge, si es produeix amb una antelació entre 10 i 2 dies.

c) El 25 % del preu del viatge, si es produeix dins de les 48 hores anteriors a la sortida.

d) El consumidor no haurà d’abonar cap percentatge en concepte de penalització si la desestimació té lloc per causa de força major. A aquests efectes, es considerarà causa de força major la mort, l’accident o malaltia greu del consumidor o d’alguna de les persones amb qui convisqui o qualsevol supòsit anàleg que li impedeixi participar en el viatge.

Quan la desestimació es produeix amb una antelació inferior a 2 hores, no hi haurà dret a cap reemborsament.

En tots els casos, el consumidor haurà d’abonar les despeses de gestió i anul·lació que produeixi una desestimació.

La desestimació produeix efectes des del moment en què Viatges Plus té coneixement de la voluntat de desistir de fer el viatge per part del consumidor.

Un cop coneguda la desestimació, l’agència reemborsarà al consumidor aquestes quantitats en el termini màxim d’un mes, després de deduir-ne les despeses de gestió, i, en el seu cas, les despeses justificades d’anul·lació i les penalitzacions.

Si el viatge combinat estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, les despeses de gestió, les despeses d’anul·lació i les penalitzacions seran les que indiqui de manera explícita l’opuscle per a aquest viatge o les acordades de manera particular en el document contractual.

7. LLEI APLICABLE i JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecto d'aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si és persona jurídica) o de l'usuari (si és persona física).

En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, el prestador i l'usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).